76 08 74 99 Send en epost
Bygging av nytt grunnvannsanlegg for vannbehandling i Bjerkvik.

Bygging av nytt grunnvannsanlegg for vannbehandling i Bjerkvik.

Thore Magnussen & Sønn AS bygger nytt grunnvannsanlegg for vannbehandling i Bjerkvik for Narvik kommune. Kontraktarbeidet omfatter oppføring av nytt bygg på ca. 100 m2 for vannbehandling. Inkludert i arbeidene er også tilhørende grunnarbeid og alt utvendig ledningsanlegg. Det skal opparbeides adkomst og oppstillingsplasser for nytt VBA. Det etableres brønntopper for eksisterende
grunnvannsbrønner samt felles ventil-kum for disse med overbygg for tekniske installasjoner. Brønnområdet skal flomsikres. Ny overbygning for eksisterende adkomstvei til brønnområde med etablering av bru.
Ca. omfang utvendig VA:
• ca. 500 m VA grøft hvorav ca. 50 m med elvekryssing
• 2 stk. pumpeledning Ø160
• trekkerør for fiber/ el
• 2 stk. vannkummer
• 2 stk. overvannskummer

Kontraktsum: ca 18.4 millioner. 2016