76 08 74 99 Send en epost
Reservevannforsyning Narvik vannverk

Reservevannforsyning Narvik vannverk

Reservevannforsyning Narvik vannverk.
Thore Magnussen & Sønn AS har fått oppdraget med å utføre ny reservevannforsyning til Narvik by.
Arbeidene omfatter hovedsakelig:
• Etablering av ca. 2070 meter Ø250 støpejerns vannledning i grøft fra Mørkholla og ned til Narvik vannbehandlingsanlegg. Det er mest fjellgrøfter i prosjektet, og terrenget består av til dels bratte skråninger som blir utfordrende for folk og maskiner. Gjennomsnittlig helning er på ca. 12 grader. Det er derfor viktig å bygge en god anleggsvei, spesielt i de bratteste delene av trasèen.
• I det bratteste partiet vil det borres igjennom fjell ca. 310 meter.
• Kotehøyde er på ca 210 moh. nede ved vannbehandlingsanlegget, og ca 608 moh. ved ventilhuset i Mørkholla. Ved beregning av trykklasser er det høyden ved isvannet på kote 819 som er lagt til grunn. Det skal monteres luftekum på ledningen.
• Ledningen skal tilknyttes vannbehandlingsanlegget via eksisterende ventilkum som skal rehabiliteres og utvides. Kummen skal utføres i plasstøpt betong og nytt ventilarrangement skal monteres.
• Ventilkummen skal bestå av stengeventiler, trykkreduksjonsventiler og øvrig rørarrangement.
• I Mørkholla tilknyttes ledningen til eksisterende bypassledning på utsiden av ventilhuset.
• Inne i ventilhuset monteres sluseventiler, rørbruddsventil, vannmengdemåler og øvrig rørarrangement.
• Arbeidene skal foregå i nedslagsfeltet til krisevannsforsyningen til Narvik vannverk, og det stilles derfor krav til forurensing mm.
• Høyspent i luft er en annen faktor som må hensyntas i deler av prosjektet.
• Området er et populært turområde.

Byggherre: Narvik Vann KF
Kontraktsum: Ca 21.5 mill. Pågår ferdigstilles 2019